IZMJERA K.O. KOLAN-DIO

IZMJERA K.O. KOLAN-DIO

Geodetski zavod Rijeka d.o.o. angažiran je u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Kolan za dio katastarske općine Kolan.

Temeljem članka 45. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17) pozivate se da sukladno stavku 3. članka 45. Zakona, kao nositelj prava na zemljištu obilježite granice zemljišta na kojem imate pravo vlasništva, druga prava ili kojim upravljate (upravitelj općih, javnih i drugih dobara).

Obilježavanje granica zemljišta za dio katastarske općine Kolan provodi se u okviru nove katastarske izmjere na području Općine Kolan.

U prilogu poziva nalazi se i UPUTA VLASNICIMA ZEMLJIŠTA o pravilnom obilježavanju granica zemljišta. Stručnu pomoć prilikom obilježavanja granica zemljišta na terenu, pružit će djelatnici ovlaštenog izvođača radova na poslovima katastarske izmjere – Geodetski zavod Rijeka d.o.o.

Stručne poslove vezane uz provođenje katastarske izmjere i provođenje nadzora nad obilježavanjem obavljat će djelatnici Područnog ureda za katastar Zadar, Odjel za katastar nekretnina Pag, Vela ulica 12/II, Pag.

Svi nositelji prava na katastarskim česticama dužni su granice svojih posjeda obilježiti sa nositeljem prava na susjednoj katastarskoj čestici prije termina terenskog uviđaja.

Sukladno planu obilježavanja poziva se nositelj prava da prisustvuje na terenskom uviđaju sa djelatnicima izvođača radova. Rok za obilježavanje vidljivim trajnim oznakama za avionsko snimanje je 1. studenoga 2017. godine.

Nositelji prava na česticama pozivat će se pismenim putem prema planu rada koji je podjeljen u grupe čestica. Pozivi se šalju sukladno podacima upisanim u posjedovne listove i podacima prikupljenim na temelju dostavljenih upitnika. Sastavni dio poziva je i popis katastarskih čestica i termin terenskog uviđaja. Na WebGIS portalu izmjerakolan.atlas14.com moguće je vidjeti zakazane termine terenskog uviđaja sukladno planu rada koji se osvježava periodično.

Dodatne se informacije mogu dobiti u terenskom uredu izvođača radova na lokaciji I Vertikala 3 (iznad Konzuma, ulaz s gornje strane), 23251 Mandre ili na telefon 099/3794-185. Terenski ured otvoren je za rad sa strankama u vremenu od 16:00 do 17:45 sati onim danima koji su označeni zelenom bojom na kalendaru. U slučaju kiše ili lošeg vremena, molimo Vas da se javite na lokaciju terenskog ureda.

Sve dodatne informacije o provođenju katastarske izmjere i stručni nadzor mogu se dobiti u prostorijama Područnog ureda za katastar Zadar, Odjel za katastar nekretnina Pag, Vela ulica 12/II, Pag.

Dokument u prilogu ovog poziva (UPITNIK ZA VLASNIKE NEKRETNINA) potrebno je ispuniti i dostaviti u ured izvođača radova ili poslati poštom na adresu: Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Dr. Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka, faxom na broj (051) 551 355 ili na mail adresu gzr@gzr.hr.

Voditelj terenskog ureda: Predrag Miladinović, geom.
Mobitel: 099/3794-185
Telefon 1: 023/698-206
Telefon 2: 023/698-207

 

Prilozi:

Napomena: Ako do sada niste ispunili i predali “Upitnik za vlasnike nekretnina”, molimo da to učinite što prije. Obrazac možete preuzeti (downloadati) na ovoj stranici ili podići u našem Uredu. Ispunjeni obrazac molimo dostavite u Ured, poštom ili osobno.


Ostali proizvodi i usluge