Hidrografska izmjera

Hidrografska izmjera

U bogatom portfelju geodetskih usluga Geodetskog zavoda Rijeka ističe se i spodobnost obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere morskog dna, rijeka i jezera – izmjera dubina mora, marinska geodezija, snimanje objekata u priobalju i moru, snimanje objekata u morskom dnu i podmorju. Svrha je dobivanje podloga za projektiranje objekata u moru.

Upravljanje lukama, gradnja i održavanje podmorskih komunikacija i ispusta (naftovodi, plinovodi, vodovodi, kanalizacija, komunikacijski i električni vodovi), upravljanje koncesijskim područjima na moru, izgradnja i obnova riva, brodogradilišta, lukobrana, sidrenih blokova, pristaništa, iskopa i nasipa, sve su radovi kod kojih je potrebno definirati izgled i položaj podmorja i podmorskih građevina

Naš odjel za hidrografsku izmjeru sastoji se od iskusnih stručnjaka koji su obučeni i certificirani za rad na suvremenoj tehnologiji batimetrijskog mjerenja višesnopnim dubinomjerom tvrtke Kongsberg te obradu i analizu podataka u programskom paketu CARIS tvrtke Teledyne u skladu s IHO S-44 standardom.


Usluge koje nudimo su:

  • izrada 3D oblaka točaka (point cloud) podmorja i priobalja
  • izrada 3D mreže trokuta (3D mesh) podmorja i priobalja
  • izrada prikaza dubina slojnicama - izobatama i točkama s određenom dubinom – kotama
  • izrada batimetrijskih karata s prikazom reljefa u službenom položajnom i visinskom referentnom sustavu Republike Hrvatske
  • izrada prostorno smještenih odnosno georeferenciranih digitalnih prikaza
  • geodetsko snimanje za potrebe analize strukture i sadržaja morskog dna te izrada odgovarajućih prikaza
  • praćenje promjena u priobalju, na morskom dnu i na podmorskim objektima nastale prirodnim ili ljudskim djelovanjem te izrada odgovarajućih prikaza
  • izrada geodetskih elaborata hidrografske izmjere
  • evidentiranje podmorskih prepreka i objekata koji mogu otežati ili onemogućiti plovni promet

Ostali proizvodi i usluge